Etik & Integritet

OVERBLIK

En principiel virksomhed

Der kan ikke være nogen bæredygtig værdiskabelse uden overholde af de højeste standarder for fair og etisk forretningspraksis. Intet mindre risikerer at skade det hårde arbejde fra tusindvis af vores ansatte rundt om i verden og svække vores interessenters tillid.

Vores adfærdskodeks

Tillid er en af Prysmians tre kerneværdier. Den opbygges gennem integritet, som vi styrer ved hjælp af en række instrumenter og politikker.

Vores etiske reglsæt er derfor hjertet i vores mission, vision og værdier, der angiver vejledning om, hvordan vi forventer, at medarbejderne opfører sig i deres daglige arbejde. Det er et afgørende værktøj til at forhindre uansvarlig eller ulovlig adfærd.

Dette understøttes af vores koncern overholdelsespolitikker for korruption, privatliv og databeskyttelse samt et helpline program, der er designet til at sikre overholdelse fra vores medarbejdere, leverandører, forretningspartnere, salgsagenter, underleverandører og distributører i forhold til Prysmians forretningspraksis.

POLITIKKER

Udvikling og evolution

Vores etiske reglsæt og overholdelsespolitikker udvikler sig i takt med virksomheden og de markeder, vi operer på. Vi evaluerer løbende alle gældende love og forordninger og justerer vores politikker i overensstemmelse hermed.

Vi tager også hensyn til vores interessenters holdninger og anmodninger vedrørende lovlighed og anstændighed. Opdateringer af vores politikker bliver kommunikeret på tværs af koncernen og er let tilgængelige for alle medarbejdere og leverandører.

 

Cybersikkerhed

I en hastigt foranderlig verden, hvor information har betydelig værdi, og hvor der er et voksende samspil mellem netværk, systemer og applikationer, bliver det stadig mere komplekst at beskytte data og sikre overholdelse af retningslinjer.

Denne kompleksitet er særlig relevant for os som producent, hvor innovation driver udviklingen af nye teknologier til produkter, services og fremstilling, der er afgørende for vores værdiskabelse, kundetilfredshed og konkurrenceevne.

Derfor har Prysmian udviklet en cyber sikkerhedsstrategi, med retningslinjer for effektivt håndtering, styring, kontrol og beskyttelse af koncernens data.

Vores politikker

Prysmians adfærdskodeks er grundlaget for vores forretningsmodel. Det er et charter om rettigheder og moralske principper, der definerer etisk og socialt ansvar for enhver person i organisationen.

Kodekset består af tre søjler:

1. Etik vedr. forretningsaktiviteter:
Forfølgelse af indtjening retfærdiggør ikke upassende adfærd. Indtjening skal opnås med respekt for regler, vores konkurrenter og via retfærdige og gennemsigtige tiltag, der forudser og imødekommer markedets behov og dermed skaber værdi for alle interessenter.

2. Etik vedr. interne relationer: Vi er opmærksomme på betydningen af ​​vores relationer med medarbejdere. Vi styrker disse ved at respektere deres rettigheder, forventninger og behov og forbedre deres levevilkår og faglige vækst. Individet er centralt for vores fremtidige udvikling som virksomhed.

3. Etik vedr. miljø og sociale forhold: I lyset af vores ambitiøse forpligtelse til bæredygtig udvikling, arbejder vi med respekt for klimaet og lokalsamfund. Vi stræber efter ansvarlig forbrug af ressourcer og fremmer sociale projekter, der har til formål at forbedre medarbejder trivsel.

Alle virksomheder under Prysmian S.p.a. koncernen er enige om, at overholde etiske regler, gældende nationale regler og øvrige regler og procedurer, som koncernen har vedtaget.

 

Til støtte for vores adfærdskodeks

Integritet er en nøgleværdi for Prysmian Group koncernen. For at sikre, at integritet efterleves på alle niveauer i virksomheden, har vi etableret et compliance netværk for at sikre overholdelsen af ​​vores Adfærdskodeks og andre relevante overholdelsespolitikker.

Organisationen består af følgende roller:

• Overordnet Compliance Officer: Styrer alle overholdelsespolitikker og -procedurer, herunder Code of Ethics, med rapportering til Control and Risks Committee og Chief Executive Officer.
• Lokal Compliance Officer: Til stede hos alle Prysmian Group subsidier for at sikre en ensartet implementering af overholdelsespolitikker.


E-learning for øget medarbejder bevidsthed

For at sikre medarbejderens bevidsthed om alle koncernens politikker, har vi introduceret et e-learnings modul på vores intranet. Færdiggørelse af disse modul er obligatorisk for alle Prysmian Group ledere og medarbejdere. Med denne tilgang sigter vi på at holde vores medarbejdere løbende engageret i vores politikker og stimulere større forståelse for dets betydning for selskabet.

Download 

Afskaffelse af ​​korruption og illoyal konkurrence tages ekstremt alvorligt af Prysmian. Med henblik herpå indeholder koncernens overholdelsespolitikker, fastlagt i vores adfærdskodeks, en anti-bestikkelsespolitik og et antitrust kodeks. Begge dokumenter er offenliggjort på virksomhedens intranet, hvor alle medarbejdere har adgang til dem, og eventuelle opdateringer meddeles på tværs af virksomheden.

 

Anti-bestikkelsespolitik
 

Denne politik forbyder korruption for både offentlige embedsmænd og privatpersoner. Den kræver, at alle Prysmians medarbejdere overholder dets regler og bestemmelser, og hvis de førstnævnte er mindre restriktive, gælder al national lovgivning om korruption i de lande, hvor arbejderne arbejder. 

I henhold til denne politik må ingen Prysmian medarbejder give, love, tilbyde eller godkende betaling af noget af værdi, direkte eller indirekte, til gavn for offentlige embedsmænd, medmindre det er i overensstemmelse med alle gældende love og i et omfang udtrykkeligt tilladt via koncernens politikker. 

Med henblik herpå, betegner udtrykket "offentlige embedsmænd" ansatte i et offentligt organ eller selskab, der kontrolleres af regeringen. Dette omfatter kommercielle enheder, internationale offentlige organisationer, politiske partier, -medlemmer eller -kandidater. 

Download 

 

Antitrust kodeks

 

Dette kodeks beskriver problemerne i forbindelse med anvendelsen af italiensk og EU konkurrencepolitikker, med hensyn til aftaler og misbrug af dominerende stillinger. De specifikke situationer, der opstår, skal vurderes fra sag til sag i forhold til dette kodeks. 

Download 


Vi opfordrer kraftigt delvist ejede selskaber og tilknyttede leverandører til at vedtage lignende politikker og praksis, især hvis de er beliggende eller driver forretning i et land, der har underskrevet OECD-konventionen om bekæmpelse af bestikkelse af udenlandske offentlige embedsmænd i internationale forretningstransaktioner.

 

Hos Prysmian fremmer vi aktivt en handelspraksis, som sikrer en ansvarlig og bæredygtig forsyningskæde, hvor etiske, økonomiske, miljømæssige og sociale standarder overholdes i hele koncernens værdikæde globalt. Disse principper er fastlagt i vores Code of Business Conduct - der er en række politikker, som  gælder for alle medarbejdere og dem, der driver forretning med os. Disse er gældende for alle forretningstransaktioner og daglige aktiviteter hos vores medarbejdere, koncernenheder og deres leverandører, handelspartnere, handelsagenter, underentreprenører og distributører.

Politikkerne dækker følgende forhold: forretningsintegritet (retfærdighed handel, interessekonflikter, gaver og tilbud om underholdning, korruption, ansvarlighed); menneske- og medarbejderrettigheder (børnearbejde og slaveri, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, diskrimination og inklusion, ydringsfrihed og kollektiv forhandling) miljø (formindsket brug af råvarer, energi og vand, reduktion af CO2-udledning, øget genanvendelse af affald, fokus på produkt genbrug og lang levetid).

Disse politikker og koncernens anvendelse af de relaterede retningslinjer fremhæves til leverandører i tilbuds- og kvalifikationsfasen. Politikkerne er tilgængeligt for alle medarbejdere på vores intranet, og eventuelle opdateringer distribueres ud til hele virksomheden.


Download 

Integritet er en væsentlig del af vores virksomheds DNA, og styrkes af organisationsmodel 231, som er vedtaget af alle de italienske juridiske enheder i overensstemmelse med Italiens D.Lgs. 231/01.

Model 231 er udformet på en sådan måde, at den fastlægger regler for adfærd og kontrolprincipper, der er velegnede til at forebygge brud på regler med konsekvenser ikke kun for den enkelte, men også for virksomheden som helhed.

Princippet bag bygger på at minimere risikoen for alvorligt at skade Prysmians soliditet og omdømme. Modellen opdateres løbende i henhold til organisatoriske- og lovmæssige ændringer.

Opdag mere

Vi udøver aktiviteter, der gavner lokalsamfund. Da vi mener, at adgang til energi og telekommunikation er en forudsætning for den økonomiske og sociale udvikling af lokalsamfund og lande.

Af den grund skal de statsborgerskabs- og filantropiaktiviteter vi fremmer, især dem i udviklingslandene, overholde visse retningslinjer. Vi forpligter os derfor til at videregive oplysninger om store finansieringsinitiativer til støtte for lokalsamfund og sponsorater i vores Bæredygtighedsrapport og, hvor det er muligt, også på vores hjemmeside.


Download